Pas rinkėjus atvykusiai N.Venckienei įteiktas šaukimas į apklausą

Panevėžio teisėsaugos pareigūnai trečiadienį vakare Panevėžyje į susitikimą su rinkėjais atvykusiai kandidatei į Seimą Neringai Venckienei įteikė šaukimą atvykti į apklausą Panevėžio apygardos prokuratūroje.

BNS šaltinių duomenimis, N.Venckienė priėmė šaukimą ir jį pasirašė.

Politinės partijos Drąsos kelias tinklapyje buvo skelbiamas kvietimas, kuriuo rinkėjai kviečiami į susitikimą su N.Venckiene ir „Drąsos kelio“ politinės partijos atstovais Panevėžio miesto savivaldybės salėje. Susitikimas turėjo prasidėti 18 val., tačiau vėlavo.

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) yra priėmusi sprendimą panaikinti į Seimą kandidatuojančios N.Venckienės neliečiamybę.

VRK leido N.Venckienę ir jos tetą Audronę Skučienę patraukti baudžiamojon atsakomybėn, taikyti procesines prievartos priemones, išskyrus suėmimą ir namų areštą. A.Skučienei įteikti šaukimo nepavyksta iki šiol.

Prokurorai teigia surinkę pakankamai duomenų, kad galėtų pateikti N. Venckienei įtarimus dėl trukdymo antstolio veiklai, nepagarbos teismui ir teismo sprendimo nevykdymo.

Apklausti N.Venckienę pareigūnai nesėkmingai bando nuo liepos pradžios - tai yra tris mėnesius.

Seimas birželio pabaigoje panaikino tuometinės teisėjos imunitetą, o ši po dienos pasitraukė iš pareigų, tačiau atsigulė į ligoninę operacijai. Po to gydėsi.

Kėdainių rajono apylinkės teismas praėjusių metų gruodžio 16-ąją nusprendė N. Venckienės mirusio brolio Drąsiaus Kedžio ir jo sugyventinės Laimutės Stankūnaitės dukrą, kurią globojo N.Venckienė, perduoti motinai. Sprendimas, pasitelkus dideles policijos pajėgas, įvykdytas šių metų gegužės 17-ąją.NAUJAUSI KOMENTARAI

Temidė

Temidė portretas
Didžioji Temidė- Dievo Tėvo Apraiška 2012 m. spalio 1 d. Mano mylimieji vaikai žemėje, nejaugi jumyse įsibujojo ekstrasensorinė dinamika- šėtonas? Amen. Aš, Jėzus, Didžiojo Tėvo Sūnus Atpirkėjas, išėjęs pas savąjį Tėvą, kad atiduočiau savąją savųjų suvestinę. Amen. Bažnyčiose manęs neliko, jos atiteko didžiajam Belzebubui. Amen. Dalis tikinčiųjų pakibo ant bedugnės krašto, nes niekas jųjų neatpirkinėja. Amen. Mano Švenčiausiasis Kūnas ir Kraujas išlietas iš eucharistinės Taurės- Kieliko. Amen. Svarbiausias gyvybines medžiagas atmetė didieji oligarchai- demonų draugija- masonų ložė. Amen. Kodėl nebudėjote, vaikai žemėje, nejaugi pamiršote Amžinojo gyvenimo dimensinį iždą? Amen. Aš, Dievas Tėvas ir Sūnus Jėzus esame Viena, o tai reiškia, kad šiame laike tvyro Mūsų teisiminė valanda. Amen. Visi lobiai jūsų suskaičiuojami, pinigai jau atrūšiuoti. Amen. Kas nedavė man, Dievui, dešimtinės denarų, tas neteko tų pinigų, kurių vaitojime aidi Lietuva. Amen. Ką sukrovėte į savas skrynias, surasite dar būdami gyvi žemėje. Amen. Dalis pinigų nuteka didžiajam Belzebubui, kad padengtų pedofilinę sistemą- iždinį pragarą. Amen. Pedofilijos sistemoje yra nuoroda, kuriai jūs bene visi paklusote. Amen. Dalis piniguose skirta Erodui, Erodas jūsuose- Vatikanas. Amen. Dalis aukso skiriama Judui Iskarijotui- Izraeliui. Amen. Dešimtinės nuobiros atiduodamos smogikų bendrams- klanui. Amen. Sutvėrėjo dėka judiškoji lietuvių tauta išlieka gyvastyje, bet...... Izraelitiškieji bendrai trokšta visa užimti, išnuodyti tautas papildų gausa bei surogatiniu maistu. Amen. Žudomi jauni kūdikiai ir pagyvenę asmenys, jiems mažinamos išmokos Liucifieriaus paliepimu. Amen. Žinokite, vaikai žemėje, kad Aš, Dievas Tėvas, stebiu puolančius dvasioje ir leidžiu skausmus, kad bent kiek kiltumėte savojoje dvasioje. Amen. Didysis pragaras jau užpildytas, jį tebepildo tie, kuriems Jėzus tapo nieku. Amen. Kunigų luomas pašlijęs, valdo jį svetimšalė dvasia. Amen. Kas paklūsta didžiojo Galioto įsakymams, pražudo savąją dvasią. Amen. Jūs, vaikeliai, netikėkite jųjų skelbiamomis tiesomis, jųjų tikslas sunaikinti Lietuvos iždinį balansą- tautybę. Amen. Surinkite, vaikeliai, ko daugiau Tėve mūsų maldų ir aukokite srūvančiai Jėzaus Švenčiausiajai Širdžiai, Ji trokšta jums išvadavimo. Amen. Svetimo dievo Bastilija visai nutraukė bendruomeninį ryšį Dieve. Amen. Sveika, Marija malda tapo jums pirmine malda, kurioje visai nėra skirtų atpirkimui malonių. Amen. Uždarykite didžiąsias bastilijas- vienuolynus, ten vyksta didieji žaginimai ir kita. Amen. Kunigų luomas pajuodęs, dvokas sklinda poaltorinėje vietoje. Amen. Kunigų poaltorinė vieta atiteko juodajam, ten staiposi nusmurgusios dvasios esybėje. Amen. Neleiskite vaikų prie esamų kunigų, jie perduoda ne dieviškąją dvasią. Amen. Šėtonas gražiai kalba, bet nedaro, Manyje, Dieve, gerųjų darbų, jų valioje egzistuoja vienuolinė sistema. Amen. Išguikite lauk egzorcistus, jie nepelnė Manyje, Viešpatyje, malonių. Amen. Sugriuvusi dieviškoji Bazilika- šventovė, žmonijoje užgesė tyrąją, tikėjimui skirtąją ugnį. Amen. Vibracijų dažnyje neliko dieviškumo homilijų, visa perėmė šėtonas, bei Galiotas. Amen. Vatikano nedorybė išsiliejo ant viso pasaulio, pedofilai siautėja be savojo ganytojo. Amen. Vatikaninė sudėtis supuvusi, ten įėjęs veikia didis demonas su galiotiškąja sistema. Amen. Bus daug skausmo ir dantų griežimo tiems, kurie būdami aršiais velniais, varinėjo ir tebevarinėja piktąsias dvasias. Amen. Jų galiose nėra dieviškojo veikimo, visa jau atiduodama Didžiajam Teismui. Amen. Būkite mažutėliai su Manimi, Dievu, turėkite viltį Tėve mūsų maldoje. Amen. Neenkite, prakeiktieji, savąja išmone žmonijos, nesuvokimas atėjo atmetus garbingąją Tėve mūsų maldą. Amen. Sugriausiu Aš, Dievas Tėvas pūvančias jūsų avinyčias- vienuolynus, plėniais nueis jūsų aimanos. Amen. Dalis kunigų lai surenka savųjų kūdikių nužudytuosius palaikus, laidojami jie po vienuolyno sienomis bei grindimis. Amen. Bastilija jūsų prakeikta, prakeikimas lydi ir lydės su aimanų gausa. Amen. Laukite naujų žinių, globoju jus Aš, Viešpačių Dvasia- Kūrėjas. Amen.

Temidė

Temidė portretas
Nukankintojo Jėzaus Apraiška pasauliui 2012 spalio 1 d. Nedorieji žemėje, jūs bjaurojate patys save, negi neišmanote danginių savybių? Amen. Aš, Jėzus, esu gyvas per amžius, o jūs tikitės atmesti Amžinąjį Atpirkimą. Amen. Kunigų lėbautojų dvasia apjuodino dieviškąjį Sostą, ašarų gausoje paskendo Cherubinų bei Serafinų Sostas. Amen. Nužudytieji abortiniai kūdikiai užtemdė šviesiąją jūsų padangę, Saulė gęsta negrįžtamai. Amen. Bastilinė sudėtis- Vatikanas išleido naujus įsakus, mylėtis vyrams su vyrais, o tai ir yra galiotinė sistema. Amen. Būkite prakeiktosios dvasios be išganymo malonių, jūsų veidus drabsto ir drabstys savųjų mėšlu jūsų sugyventi palikuonys. Amen. Nekurkite bastilinių filmų, sielos užsipildė savųjų vietų terpes. Amen. Šis laikas- Manojo Tėvo laikas, daugelis pravirksta skausmo ašaromis. Amen. Judo Iskarijoto gaujos- politinės sistemos, smaugia visus paeiliui, tikėdamos likti nepaliestomis. Amen. Išguikite, vaikai, žemėje šėtoniškąsias bendruomenes, kurios nustelbė manąją Tėve mūsų maldą. Amen. Išeikite lauk iš esamų bažnyčių, kurkite mažąsias bendruomenes, atnašaukite Tėve mūsų maldas didžiojoje gausoje. Amen. Aš, Jėzus, būsiu ten, kur bus kalbama tik Tėve mūsų malda. Amen. Pastovus šlovinimas Dangiškosios Motinos, nuvedė ir tebeveda sielas į didžiąją žūtį. Amen. Skelbk, geroji dvasia, kad Sveika, Marija šlovinamojoje maldelėje- eiliškume, visai nebuvo, nėra ir nebus tyrojo mano išganymo. Amen. Pajuodusios dvasios- vienuolės alpsta sugėrovų kunigų glėbiuose, bažnytinis vynas krinta ant kunigų lėbautojų. Amen. Išvalykite manąją Taurę altoriuje, greit sugrįšiu iš Didžiojo Dvaro atnašauti naujai. Amen. Jūs esate prakeiktosios sielos, paklusote ne Dievui Ganytojui. Amen. Palikite tuščiąsias bažnyčias, eikite į pogrindžio likutį, sakiau juk anuomet, kad bus didžioji baigtis. Amen. Išmeskite iš būstų šėtono įvaizdžius, palikite tik mano Švenčiausiosios Širdies atvaizdą, lai mena Mano Širdies gerumą. Amen. Neimkite netyrųjų sakramentų, pražudėte ir žudote save. Amen. Aš, Jėzus Gaivintojas Dvasia, ateinu tik per savojo Tėvo sisteminę sukuriamąją sintaksių raidą- vandenį. Amen. Kas gers, nematys mirties per amžius, pažadu pirminį gelbėjimą, iki sugrįšiu iš savojo Tėvo. Amen. Aš, Jėzus, sutraukysiu šėtono retežius ir išliesiu skausminę taurę pasauliui. Amen. Palaiminti bus tik tie, kurie laukė, tikėjo ir ėjo Tėve mūsų maldų vedini. Amen. Nusiimkite nuo veidų juodąją skraistę tie, kuriems buvo patikėta gelbėti sielas. Amen. Nusmurgėliai kunigai išliejo manąjį palikimą- Taurę pažadėtą, jie užpylė man ant veido rūgštaus surogato- acto, jiems daug buvo patikėta, per juos žūsta įtikėjusieji šiame laike. Amen. Bažnytinė homilija sugriuvusi, staiposi šypsodamasis ekstrasensas- didis Belzebubas. Amen. Netuokite, kunigai porų, jūsų tiekimas peraugęs į žudybinį iždą. Amen. Nekrikštykite vaikų, leiskite jiems sulaukti tyrojo Šeimininko Krikšto. Amen. Žmonija paskendusi ūkanose, tvyro pajuodusių dvasia visame kame. Amen. Nusiimkite nuo kaklo kryželius tie, kurie uoliai teršiate mane, Ganytoją. Amen. Kryželiai ant jūsų kaklų- jūsų pačių žūtis ir praraja. Amen. Nesudievinkite mano Motinos, kenčia Ji nuo daugio nesuvokimo. Amen. Pasaulis turi būti apmeldžiamas, kad kuo daugiau sielų atitektų išganomajam iždui. Amen. Dangiškoji Motina kenčia didžiulius skausmus, nes Ji negali jums padėti bei užtarti. Amen. Sugrįžkite prie manęs, Jėzaus pirminio Dievo, laukite gausių malonių, siedami save su Švenčiausiąja Trejybe- Dievu. Amen. Budėkite gerųjų darbų Dieve, aukokitės pasninkų gausa penktadieniais. Amen. Psichinius ligonius atstumkite nuo savęs, jie surogatiniai šėtono vaikai žemėje. Amen. Kur bus jūsų individuali valda, ten niekada neturi įeiti blogio dvasia- psichinis ligonis. Amen. Nesuskaičiuokite naujai manųjų šonkaulių, surasite savųjų vaikų bei anūkų veikime. Amen. Lankykite palaukių platybes, atnašaukite maldas bei pasiaukojimus, išgirstu tuos, kurie šaukiasi išpažinę klydusiais. Amen. Nei viena siela nepraėjo ir nepraeis pro siauruosius Mano Tėvo vartus, neįgavusi didžiojo Atpirkimo malonės- nuplovimo. Amen. Laukite naujų nuorodų, kaip reikia iškęsti šėtono vergovę. Amen.

vanga

vanga portretas
o kaip tualete?Ar leidziate jai ...ar irgi iteikinejate kvietimus? O kad taip visiems!!!!!!!!!!!!!!!!!!
VISI KOMENTARAI 61
 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Klausk
  specialisto
 • Diskusijos
 • Orai
 • TV
  programa
 • Pažintys
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Naujienlaiskis
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter

Galerijos

Daugiau straipsnių