Pub­liką su­žavė­jo kon­cer­tas Spor­to halė­je

 • Teksto dydis:

Nuaidė­jo, nu­skambė­jo le­gen­dinės Kau­no spor­to halės skliau­tai Naujųjų metų va­karą. Jau dau­gelį metų cent­rinė Naujųjų su­ti­ki­mo būstinė tam­pa se­nutė ir le­gen­do­mis api­pin­ta Kau­no halė.

Kad halė vi­suo­met per Naujųjų metų su­ti­ki­mo šventę būna per­pil­dy­ta, by­lo­ja apie tai, kad žmonės pamė­go čia su­tik­ti Nau­juo­sius, o ir  šven­tinė pro­gra­ma ati­tin­ka visų lūkes­čius.

„Juk ne vi­sa­da ap­si­lan­ko­me mūsų mies­to eli­ti­nio me­no ko­lek­ty­vo – Kau­no mies­to sim­fo­ni­nio or­kest­ro kon­cer­tuo­se. O čia – pra­šom! Nors šia­me kon­cer­te gal ir skambė­jo kiek leng­ves­nio tu­ri­nio kūri­niai, bet juk šventės. Rei­kia tru­putį ir at­si­pa­lai­duo­ti. O Liu­do Mi­ka­laus­ko meist­riš­ku­mas, Zbig­ne­vo Le­vic­kio cha­riz­ma... Ir štai ne­ju­čio­mis – nors ir ma­tai or­kestrą pirmą kartą – tam­pi šios mu­zi­kos gerbė­ju“, – džiaugė­si kal­bin­ti žiū­ro­vai.

Jie pui­kiai pri­ėmė tiek po­pu­lia­riąją kla­siką, tiek kla­si­kinę po­pmu­ziką, ku­riai šia­me šven­ti­nia­me kon­cer­te pui­kiai at­sto­va­vo Irū­nos ir Ma­riaus Jam­pols­kio due­tas bei „El Fue­go“ vy­rai.

Ren­ginį vai­ni­ka­vo šven­ti­nis fe­jer­ver­kas, kurį vi­si stebė­jo ša­lia esan­čia­me S.Da­riaus ir S.Girė­no sta­dio­ne.

Ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riai  ATM KOM­PA­NI­JA ap­gai­les­ta­vo, kad šia­me kon­cer­te dėl svei­ka­tos rūpes­čių ne­galė­jo da­ly­vau­ti maest­ro Vir­gi­li­jus No­rei­ka. Su­si­rinkę Kau­no halė­je gau­siais ap­lo­dis­men­tais meast­ro linkė­jo stip­rybės.

Ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riai ATM KOM­PA­NI­JA įdėjo daug pa­stangų, kad ren­gi­nys praeitų skland­žiai ir žiū­ro­vai liktų pa­ten­kin­ti. ATM KOM­PA­NI­JA yra Kau­no kon­cer­tinė or­ga­ni­za­ci­ja, ku­rios ren­gi­niai tam­pa pres­ti­ži­niai ir cent­ri­niai.

Pa­si­tei­ra­vus apie ki­tus ren­gi­nius, ATM KOM­PA­NI­JOS veik­los va­dovė Li­na Jan­kaus­kaitė pa­minė­jo gran­dio­zinį kon­certą, skirtą „Svogūnų“ įtei­ki­mo ce­re­mo­ni­jai, ku­ris vyks 2018 m. ko­vo 28 d. „Žal­gi­rio“ are­no­je.

L.Jan­kaus­kaitė už­si­minė, kad šiuo me­tu ATM KOM­PA­NI­JA pla­nuo­ja 2018 m. ge­gužės 14 d. kon­certą Ber­ly­no fil­har­mo­ni­jo­je, kur da­ly­vaus Kau­no halė­je pa­si­rodęs Kau­no mies­to sim­fo­ni­nis or­kest­ras ir dai­ni­nin­kas Merū­nas. „Kaip ir tarėmės su or­kest­ro va­do­vu Al­gi­man­tu Trei­kaus­ku, šį kon­certą skir­si­me Lie­tu­vos vals­tybės at­kūri­mo šimt­me­čiui“, – teigė L.Jan­kaus­kaitė.NAUJAUSI KOMENTARAI

Mes

Mes portretas
Juk nemokejote simtus Euru,kad reikalauti " ypatingo apsvietimo" ar ypatingo koncerto.Todel ir nuomone apie koncerta reiketu atitinkamai " susvelninti".Tiesiog - Nauji metai prasideda.Dziaukimes,o ne piktzodziaukime.O nepatenkintu visada ir visur atsiras.

As

As portretas
Man patiko gal pertrauka ilgoka buvo o šiaip smagu buvo, nereikia visko peikti. Gerų laimingų metų!!!!

Jonas

Jonas portretas
Košmaras tas renginys:( buvome, likome labai nusivylę, labai prasta organizacija, apšvietimas ir pan.
VISI KOMENTARAI 7
 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Klausk
  specialisto
 • Diskusijos
 • Orai
 • TV
  programa
 • Pažintys
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Naujienlaiskis
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter

Galerijos

Daugiau straipsnių