Pre­ky­bos mil­ži­nai per­si­stum­do: vie­ni di­di­na par­duo­tu­vių skai­čių, ki­ti – jas už­da­ro. Jau da­bar „Ma­xi­ma“ pa­gal šį ro­diklį nu­si­leid­žia „Iki“. Tai­gi kitą­met, re­gis, ma­ty­si­me ki­tokį maž­me­ninės pre­ky­bos rin­kos vaizdą.

„Ri­mi“ lieknė­ja

Bend­rovė „Ri­mi Bal­tic“ pra­nešė, kad šie­met Lie­tu­vo­je iš vi­so bus už­da­ry­tos 24 šio pre­ky­bos tink­lo par­duo­tuvės. Tai net treč­da­lis visų tink­lo pre­ky­bos vietų, mat pra­ėju­sių metų pa­bai­go­je „Ri­mi“ Lie­tu­vo­je valdė 66 par­duo­tu­ves. To­kius vers­lo pla­nus ly­di spėlionės, kad ma­žin­da­mas par­duo­tu­vių skai­čių pre­ky­bos tink­las rin­kos dalį leng­vai už­leid­žia kon­ku­ren­tams. O galbūt „Ri­mi Bal­tic“ ruo­šia­si net trauk­tis iš Lie­tu­vos?

Pre­ky­bos tink­lo at­stovė spau­dai Jo­vi­ta Bag­do­naitė to­kias spe­ku­lia­ci­jas pa­neigė. Ta­čiau tiek ji, tiek įmonės va­do­vai minėtų spren­dimų prie­žas­tis ir ga­li­mus pa­da­ri­nius de­ta­liau ko­men­tuo­ti at­si­sakė.

„Šiais me­tais va­do­vybė nu­sprendė už­da­ry­ti 24 „Ri­mi Lie­tu­vos“ par­duo­tu­ves, ku­rios yra ne­pel­nin­gos ir ku­rių nuo­mos su­tar­tys bai­gia­si. De­šimt iš 24 par­duo­tu­vių jau už­da­ry­tos, o li­ku­sias 14 pla­nuo­ja­ma už­da­ry­ti iki šių metų pa­bai­gos. Šių par­duo­tu­vių už­da­ry­mas „Ri­mi Lie­tu­vos“ par­da­vi­mui įta­kos turės ma­žai. Per pra­ėju­sius me­tus „Ri­mi Lie­tu­va“ per­tvarkė ir ati­darė pen­kias par­duo­tu­ves“, – tik tiek ra­šo­ma dien­raš­čiui at­si­ųsta­me „Ri­mi Lie­tu­vos“ ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus To­ny Holm­ber­go laiš­ke.

Iš de­šimt jau už­da­rytų par­duo­tu­vių dau­giau­sia yra „Su­per­net­to“ ma­žes­niuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se. Pre­ky­bos tink­lo at­sto­vai ne­įvar­di­jo konk­re­čių par­duo­tu­vių, ku­rios iki metų pa­bai­gos bus už­da­ry­tos.

Šiuo me­tu įmo­nių grupė iš vi­so val­do 243 par­duo­tu­ves Bal­ti­jos ša­ly­se – 82 Es­ti­jo­je, 104 Lat­vi­jo­je ir 57 Lie­tu­vo­je.

Dau­giau už­darė nei ati­darė

Ke­letą par­duo­tu­vių ša­ly­je per­nai bei šie­met už­darė ir vie­na did­žiau­sių maž­me­ninės pre­ky­bos rin­kos žaidėjų – bend­rovė „Ma­xi­ma LT“.

„Eko­no­mi­niu sunk­me­čiu sie­kia­me dirb­ti efek­ty­viai – įver­ti­na­me rin­kos po­rei­kius, per­žiū­ri­me, ku­rios par­duo­tuvės dir­ba nee­fek­ty­viai. Op­ti­mi­zuo­da­mi sąnau­das per­nai už­darė­me po vieną pre­ky­bos centrą Ario­ga­lo­je, Jo­niš­ky­je, Pa­nevė­žy­je. Vėliau – ir kai ku­rias ki­tas nee­fek­ty­viai vei­ku­sias par­duo­tu­ves“, – sakė lai­ki­nai pre­ky­bos tink­lo ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­rei­gas ei­nan­tis Sau­lius Jo­nai­tis.

Per­nai už­da­ry­ti ke­lias par­duo­tu­ves „Ma­ximą“ pri­vertė ir Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba, ku­ri nu­sprendė, kad pre­ky­bos tink­las iš­sipūtė per daug. Vyk­dy­da­ma kon­ku­ren­ci­jos prie­vaizdų spren­dimą nuo pra­ėju­sių metų ba­land­žio „Ma­xi­ma LT“ už­darė sep­ty­nias tink­lui pri­klau­san­čias par­duo­tu­ves. Ke­tu­rios „Ma­xi­mos“ X dyd­žio par­duo­tuvės du­ris užvėrė Vil­niu­je, dvi – Klaipė­do­je ir vie­na – Ma­ri­jam­polė­je.

2009-ie­ji bu­vo pir­mi me­tai nuo pre­ky­bos tink­lo veik­los pra­džios, kai dau­giau par­duo­tu­vių bu­vo už­da­ry­ta nei ati­da­ry­ta.

Šiais me­tais „Ma­xi­ma LT“ in­ten­sy­vios plėtros ne­pla­nuo­ja, ta­čiau jau priim­tas spren­di­mas ati­da­ry­ti sep­ty­nias nau­jas par­duo­tu­ves. Šių metų pa­bai­go­je du­ris pirkė­jams turėtų at­ver­ti dvi vie­nu X pa­žymė­tos par­duo­tuvės Ši­lalė­je ir Rin­gau­duo­se. „Ki­tais me­tais pla­nuo­ja­me ati­da­ry­ti dar pen­kis pre­ky­bos cent­rus Vil­niu­je, Kau­ne ir Nau­jo­jo­je Ak­menė­je“, –
sakė S.Jo­nai­tis.

„Ma­xi­ma grupė“ iš vi­so val­do 425 par­duo­tu­ves: 213 – Lie­tu­vo­je, 129 – Lat­vi­jo­je, 53 – Es­ti­jo­je ir 30 – Bul­ga­ri­jo­je.

Tęsia plėtrą

„Iki“ pre­ky­bos tinklą val­dan­ti bend­rovė „Pa­link“ ple­čia­si. Vien pirmą šių metų pus­metį bu­vo ati­da­ry­ti ke­tu­ri nau­ji ir re­konst­ruo­ti dar ke­tu­ri pre­ky­bos cent­rai. Skai­čiuo­jant kar­tu su 85 „Cen­to“ par­duo­tuvė­mis, bend­rovė Lie­tu­vo­je šiuo me­tu iš vi­so val­do 217 pre­ky­bos vietų. Tai ke­tu­rio­mis par­duo­tuvė­mis dau­giau nei „Ma­xi­ma“. Tie­sa, pa­gal par­da­vi­mo pa­ja­mas „Ma­xi­ma“ tebė­ra rin­kos ly­derė.

„Per 2009 m. ati­darė­me de­šimt naujų „Iki“ pre­ky­bos centrų, vieną „Ikiuką“ ir pen­kias „Cen­to“ par­duo­tu­ves. Taip pat už­darė­me dvi nee­fek­ty­viai vei­ku­sias šio tink­lo par­duo­tu­ves. Šie­met už­da­ry­tos trys „Iki“ par­duo­tuvės ir vie­nas „Ikiu­kas“, – pa­sa­ko­jo pre­ky­bos tink­lo at­sto­vas spau­dai Val­das Lo­pe­ta.

Anot jo, ak­ty­vią plėtrą tink­las pla­nuo­ja tęsti ir atei­ty­je. Iki metų pa­bai­gos ža­da­ma ati­da­ry­ti dar tris „Iki“ ir dvi „Ikiu­ko“ par­duo­tu­ves.

Spar­čiai au­ga ir bend­rovė „Nor­fos maž­me­na“. 2006 m. bend­rovė valdė 111 pre­ky­bos centrų. 2007 m. pa­bai­go­je – 113, 2009 m. pa­bai­go­je – 119. O da­bar – 122.

Pa­sak įmonės at­sto­vo spau­dai Da­riaus Ry­liš­kio, rea­liai au­gi­mas bu­vo di­des­nis, ta­čiau sta­tis­ti­ko­je tai neat­sis­pin­di, mat ne­ma­žai senų, įmonės kon­cep­ci­jos ne­bea­ti­tin­kan­čių par­duo­tu­vių bu­vo už­da­ro­ma ir ati­da­ro­mos nau­jos. Jis taip pat pri­dūrė, kad ir šie­met pla­nuo­ja­ma ati­da­ry­ti ir at­nau­jin­ti iki de­šimt par­duo­tu­vių.


Bendrovių rezultatai

„Pa­link“ apy­var­ta Lie­tu­vo­je ir Lat­vi­jo­je 2010 m. pirmą pus­metį siekė 1 mlrd. litų be PVM ir bu­vo 0,13 pro­c. ma­žesnė nei ati­tin­ka­mu lai­ko­tar­piu 2009 m. Vien Lie­tu­vo­je pre­ky­bos tink­lo apy­var­ta šių metų pirmą pus­metį bu­vo 825,85 mln. litų – 6,76 pro­c. ma­žesnė nei ati­tin­ka­mu 2009 m. lai­ko­tar­piu.

„Ri­mi Bal­tic“ grupės par­da­vi­mo pa­ja­mos be PVM pirmą 2010 m. pus­metį su­darė 524,4 mln. eurų (1,8 mlrd. litų) ir, pa­ly­gin­ti su ati­tin­ka­mu praeitų metų lai­ko­tar­piu, su­mažė­jo 12,5 pro­c. „Ri­mi Lie­tu­vos“ par­da­vi­mo pa­ja­mos sausio–birželio mėne­siais siekė 103,1 mln. eurų (355,7 mln. litų) – 16,9 pro­c. ma­žiau nei tuo pa­čiu 2009 m. lai­ko­tar­piu.

„Ma­xi­mos grupės“ apy­var­ta 2010 m. pirmą pus­metį su­mažė­jo 11,1 pro­c. ir siekė 3,52 mlrd. litų be PVM. Tai be­veik 0,44 mlrd. litų ma­žiau nei per pirmą 2009 m. pus­metį. Maž­me­ninės pre­ky­bos bend­rovės Lie­tu­vo­je „Ma­xi­mos LT“ apy­var­ta ana­li­zuo­ja­mu lai­ko­tar­piu su­mažė­jo 13,7 pro­c. (dau­giau nei 321 mln. litų) ir su­darė 2,03 mlrd. litų be PVM.

„Nor­fos“ įmo­nių grupės pre­kių ir pa­slaugų par­da­vi­mas pirmą šių metų ket­virtį siekė 1,154 mlrd. litų be PVM ir bu­vo ta­pa­tus praeitų metų re­zul­ta­tams. Maž­me­ninės pre­ky­bos tink­lo „Nor­fa“ val­dy­to­jos „Nor­fos maž­me­nos“ apy­var­ta be PVM 2010 m. sausio–birželio mėne­siais siekė 642,918 mln. Tai 5,7 pro­c. dau­giau ne­gu tuo pa­čiu 2009 m. lai­ko­tar­piu, kai įmonės par­da­vi­mo pa­ja­mos siekė 606,298 mln. litų.NAUJAUSI KOMENTARAI

 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Klausk
  specialisto
 • Diskusijos
 • Orai
 • TV
  programa
 • Pažintys
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Naujienlaiskis
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter

Galerijos

Daugiau straipsnių