Socialinio draudimo pažymėjimas - duomenų šaltinis


2004-05-20
Socialinio draudimo pažymėjimas - duomenų šaltinis

Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimas - svarbus dokumentas. Jame atsispindi visi su darbo santykiais susiję veiksniai: duomenys apie apdraustojo asmens gautą apmokėjimą už darbą, nuo kurio buvo sumokėtos valstybinio socialinio draudimo įmokos (draudžiamosios pajamos), darbdavio ir apdraustojo sumokėtos įmokų sumos ir draudimo laikotarpiai, taip pat valstybės lėšomis draudžiamų asmenų bei valstybiniu savanoriškuoju pensijų draudimu apsidraudusių asmenų draudimo laikotarpiai ir įmokų sumos. Draudimo pažymėjimas reikalingas kreipiantis į sveikatos įstaigą, jame įrašytais duomenimis naudojamasi apskaičiuojant socialinio draudimo pensiją (jei duomenys sutampa su “Sodros” duomenų baze).

Tačiau dauguma žmonių atsainiai žiūri į šį dokumentą: nepateikia darbdaviui, kad įrašytų reikiamus duomenis arba palieka pas jį dokumentą neribotam laikui, nesuvokdami, kad dokumento negalima “paleisti iš savo rankų”. Dar kiti nežino, kas pažymėjimą išduoda pirmą kartą įsidarbinus, ką daryti jį praradus ar sugadinus.

Draudimo pažymėjimų išdavimo ir pildymo tvarką reglamentuoja “Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu įskaitos taisyklės”. Jose numatyta pažymėjimų išdavimo, duomenų įrašymo, netikslių įrašų taisymo tvarka.

Draudimo pažymėjimai išduodami pirmą kartą priimant asmenis į darbą (iš jų praktiką atliekantiems ar dirbantiems viešuosius darbus), draudžiant individualių įmonių savininkus, individualių įmonių nuomininkus, tikrųjų ūkinių bendrijų narius, komanditinių ūkinių bendrijų tikruosius narius, asmenis, kurie verčiasi individualia veikla pagal LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymą, taip pat draudžiant asmenis įstatymu nustatyta tvarka valstybės lėšomis ar sudarius valstybinio savanoriškojo socialinio pensijų draudimo sutartį. Draudimo pažymėjimus išduoda “Sodros” teritoriniai skyriai, kurio aptarnaujamoje teritorijoje yra draudėjo (įmokų mokėtojo) buveinė arba pagal gyvenamąją vietą. Pažymėjimą apdraustam asmeniui skyrius išduoda pranešimo apie priėmimą į darbą gavimo dieną.

Kai kas dėl įvairių priežasčių mėgina gudrauti norėdamas įsigyti antrą draudimo pažymėjimą. Tokius perspėjame, kad teritorinis skyrius kiekvieną kartą pasitikrina turimus duomenis su centrinėje apdraustųjų įskaitos informacinėje duomenų bazėje esančiais duomenimis, ir įsitikina, ar šiam apdraustajam nebuvo išduotas valstybinio socialinio draudimo pažymėjimas ar privalomojo sveikatos draudimo pažymėjimas.

Duomenis apie draudžiamąsias pajamas ir sumokėtas draudimo įmokas pažymėjimuose, pasibaigus metams, ne vėliau kaip iki kitų metų vasario 1 d., įrašo draudėjas arba jo įgaliotas asmuo, o individualių įmonių savininkams, individualių įmonių nuomininkams, tikrųjų ūkinių bendrijų nariams, komanditinių ūkinių bendrijų tikriesiems nariams, asmenims, kurie verčiasi individualia veikla pagal LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymą, kitiems įstatymų nustatyta tvarka valstybės lėšomis privalomai draudžiamiems asmenims (išskyrus privalomosios krašto apsaugos tarnybos karius) ir apsidraudusiesiems valstybiniu savanoriškuoju socialiniu pensijų draudimu - “Sodros” teritorinis skyrius.

Draudimo pažymėjime įrašas apie priėmimą į darbą daromas tą pačią dieną, nurodant įmonės pavadinimą, draudėjo kodą, priėmimo į darbą datą.

Apie atleidimą iš darbo darbdavys “Sodrai” privalo pranešti per 3 dienas po atleidimo iš darbo. Pažymėjime įrašoma atleidimo iš darbo data, iki atleidimo dienos gautos draudžiamosios pajamos, įmokų sumos, įstatyminis atleidimo iš darbo pagrindas.

Jeigu darbuotojas dirba (yra draudžiamas) keliose darbovietėse, kiekviena darbovietė draudimo pažymėjime įrašo duomenis apie priėmimą į darbą, atleidimą iš jo, apmokėjimo už darbą bei socialinio draudimo įmokų sumas ir informuoja “Sodros” teritorinį skyrių. Visi pažymėjime padaryti įrašai patvirtinami juos įrašiusio asmens parašu bei įmonės antspaudu.

Kai įmonė pasibaigia ar pertvarkoma, draudimo pažymėjime rašoma: “Dėl įmonės pasibaigimo arba pertvarkymo darbuotojo darbo santykiai nuo 20__m._____ _____d. tęsiasi_____ įmonėje”. Nurodomas draudėjo (mokesčių mokėtojo) kodas ir įmonės pavadinimas, o fondo valdybos teritoriniam skyriui pristatomas tik pranešimas apie draudėjo pasibaigimą ar persitvarkymą. Pažymėjime įrašomi duomenys apie draudžiamąsias pajamas, gautas iki įmonės pasibaigimo ar persitvarkymo dienos. Tokia pat informacija perduodama “Sodros” teritoriniam skyriui. Informaciją apie draudžiamąsias pajamas, gautas laikotarpiu nuo pasibaigimo ar pertvarkymo dienos iki ketvirčio pabaigos, ir apie šio laikotarpio draudimo įmokas “Sodrai” pateikia nauja arba pertvarkyta įmonė.

Netikslų įrašą apie draudimo laikotarpį, draudžiamąsias pajamas ar įmokų sumas gali ištaisyti jį padariusi įmonė, apie ištaisymą per 5 dienas pranešdama “Sodros” skyriui. Jeigu įmonė likviduota ištaisymą gali padaryti “Sodros” skyrius pagal apdraustųjų įskaitos informacinėje bazėje esančius duomenis.

Pasibaigus pažymėjimui, “Sodra” išduoda tęsinį, kuris pildomas ta pačia tvarka kaip ir pažymėjimas.

Apdraustajam svarbu žinoti, kad draudimo pažymėjimas yra jo asmeninis dokumentas, jo niekam negalima perduoti, palikti ar paskolinti. Būtina domėtis dokumente padarytais įrašais. Kilus bent mažiausiai abejonei dėl darbdavio padarytų įrašų apie draudžiamąsias pajamas, kviečiame jas pasitikrinti “Sodros” skyriuje. Pasitaiko atvejų, kai draudimo pažymėjime įrašoma vienokia draudžiamųjų pajamų suma , o “Sodrai” pateikiama kita, dažniausiai mažesnė. Apskaičiuojant pensiją, bus atsižvelgiama į “Sodros” duomenų bazėje esančius duomenis. Apdraustojo pensija bus mažesnė, nei jis galvojo.

Draudimo pažymėjimą būtina saugoti, nes jį praradus teks mokėti nemažą mokestį. Nuo 2004 m. gegužės 1 d. įsigaliojo naujas “Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos ir jos įstaigų teikiamų monopolinio pobūdžio prekių ir paslaugų kainų bei tarifų kainoraštis”.